hauler

 
['h??l?(r)]   ['h??l?(r)]  
 • n. 搬运工;经营运输业者
new

hauler的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. <美>搬运工
 2. 经营运输业者
 3. 运输机构
 4. 起重机,起钓机
 5. 绞车
 6. 拉线
 7. 运输行
 8. 拖曳者
 9. 承运人
 10. 运输机
 11. 豪勒 (音译名)

英英释义

Noun:
 1. a haulage contractor

hauler的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. He dreams of being a trash hauler.
  他梦想着成为一个垃圾搬运工。
 2. I think I could get a better price from another hauler.
  但我想我可以从其它运输公司处获得价格更为优惠的服务。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史
边捅进去一边呻吟视频在线观看